ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย… ล้าง เลี่ยง ลด


ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php