ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดระบบการคัดกรอง COVID-19 ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ


เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความจำเป็นต้องจัดระบบคัดกรองผู้มารับบริการทุกท่าน โดยกำหนดเส้นทางเข้ารับบริการเพียงเส้นทางเดียว
ก่อนเข้ารับบริการ ผู้ป่วยและญาติจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณอาคารอำนวยการหลังเก่าเท่านั้น

เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563
ระหว่างเวลา 07.30 น. – 20.00 น.

ขอความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก