สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม 2562


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม 2562

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด