มาตรการป้องกันการรับสินบน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ)


มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง                                           [ เอกสาร .. ]

มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน           [ เอกสาร .. ]

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                                                      [ เอกสาร .. ]