ผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2561 และ พฤศจิกายน 2561


แบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 61 ดาวน์โหลด
แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 61 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด