นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมผู้บริหารหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่รพ.ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ


วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมผู้บริหารหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่รพ.ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์การไม่ทุจริต set zero รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ในการประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก