ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ /งบดำเนินงาน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี2563


:: หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 2563-รพ.สก. ดาวน์โหลด
:: หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการ 2563-สสจ. ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการ 2563(แผนงานโครงการ-งบดำเนินงาน)รพ.สก. ดาวน์โหลด
:: แผนงบดำเนินงานยา เวชภัณฑ์อื่น 2563-รพ.สก. ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ /งบดำเนินงาน ดาวน์โหลด