รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2563 และแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 (EB24)


รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (EB 14)

:: บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการกำกับติดตาม แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด