ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพบาลสุไหงโก-ลก “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับรางวัล “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.”
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ มาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ. ที่เดิม ไม่ค่อยมีคนใส่ใจ สนใจเพียงว่าส่งข้อมูลแล้วได้เงินไหม แต่มาตรฐานด้านที่สำคัญ เช่น แผนแม่บท โครงสร้าง ระบบ Data Center มาตรฐานความมั่นคง ไม่ค่อยได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยเหตุนี้ TMI จึงร่วมมือกับ สรพ. ดำเนินการพัฒนาโดยมี รพ.สมัครเข้าร่วมนำร่องทั้งหมด 25 โรงพยาบาล และในที่สุด มีเพียง 12 รพ. ที่ผ่านการรับรองระดับที่ 1 รพ.สุไหงโกลก เป็นหนึ่งในนั้นและได้รับประกาศรับรอง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เกณท์จะประเมินในประเด็นสำคัญ 7 ด้านคือ
1.แผนแม่บท
2.การจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
3.การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
4.การจัดระบบบริการและ SLA
5.การจัดการ วัด และควบคุมคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
6.การจัดการและควบคุมการพัฒนา Software
7.การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ลงเยี่ยมแนะนำโอกาสพัฒนาคือ นพ.ชุษณะ มะกรสาร นายกสมาคม ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ เลขา และ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
ขอขอบคุณ ผอ. สนับสนุน ,ENV สนับสนุนโครงสร้าง , ทีม IM รพ.ทุกท่าน,ศูนย์คอม,เวชสาร,ห้องบัตร,แพทย์,พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน ที่ช่วยกันทำงานเป็นทีม จนผ่านการรับรอง และจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อเพื่อสนับสนุน รพ.ให้สามารถให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป