รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน


รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน

ลำดับ ประเภทที่1 อายุมากกว่า 35 ปี (เพศชาย-หญิง) ราคา
1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 220 บาท
2 CBC ตรวจเลือด 90 บาท
3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท
4 BUN, Cr ตรวจดูการทำงานของไต 100 บาท
5 FBS ตรวจหาน้ำตาล 40 บาท
6 CHOLESTERRAL ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 60 บาท
7 TG ตรวจหาไขมันในเลือด 60 บาท
8 LDL cholesterol ตรวจหาไขมันในตัวไม่ดี 150 บาท
9 HDL cholesterol ตรวจหาไขมันตัวดี 100 บาท
10 Uric acid ตรวจหากรดยูริก 100 บาท
11 ALK PHOS ตรวจหาการทำงานของตับ 100 บาท
12 SGOT, SGPT ตรวจหาการทำงานของตับ 100 บาท
13 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก 100 บาท
14 EKG ตรวจคลื่นหัวใจ 300 บาท
15 ตรวจวัดสายตา ความดันตา และจอประสาทตา 300 บาท
รวม 1880 บาท
ลำดับ ประเภทที่2 อายุต่ำกว่า 35 ปี (เพศชาย-หญิง) ราคา
1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 170 บาท
2 CBC ตรวจเลือด 90 บาท
3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท
4 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก 100 บาท
5 EKG ตรวจคลื่นหัวใจ 300 บาท
6 ตรวจวัดสายตา ความดันตา และจอประสาทตา 400 บาท
รวม 1110 บาท
[error_alert]รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิเบิกได้[/error_alert]
ลำดับ อายุ 35 ปีขึ้นไป (เพศชาย) ราคา
1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 170 บาท
2 CBC ตรวจเลือด 90 บาท
3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท
4 BUN, Cr ตรวจดูการทำงานของไต 100 บาท
5 FBS ตรวจหาน้ำตาล 40 บาท
6 CHOLESTERRAL ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 60 บาท
7 LDL cholesterol ตรวจหาไขมันในตัวไม่ดี 150 บาท
8 HDL cholesterol ตรวจหาไขมันตัวดี 100 บาท
9 TG ตรวจหาไขมันในเลือด 60 บาท
10 Uric acid ตรวจหากรดยูริก 60 บาท
11 ALK PHOS ตรวจหาการทำงานของตับ 50 บาท
12 SGOT, SGPT ตรวจหาการทำงานของตับ 100 บาท
13 ฺBlood Group ตรวจหาหมู่เลือด 100 บาท
14 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก 100 บาท
15 EKG ตรวจคลื่นหัวใจ 300 บาท
16 ตรวจวัดสายตา ความดันตา และจอประสาทตา 400 บาท
รวม 1830 บาท
ลำดับ อายุ 35 ปีขึ้นไป (เพศหญิง) ราคา
1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 170 บาท
2 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 บาท
3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท
4 BUN, Cr ตรวจดูการทำงานของไต 100 บาท
5 FBS ตรวจหาน้ำตาล 40 บาท
6 CHOLESTERRAL ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 60 บาท
7 LDL cholesterol ตรวจหาไขมันในตัวไม่ดี 150 บาท
8 HDL cholesterol ตรวจหาไขมันตัวดี 100 บาท
9 TG ตรวจหาไขมันในเลือด 60 บาท
10 Uric acid ตรวจหากรดยูริก 60 บาท
11 ALK PHOS ตรวจหาการทำงานของตับ 50 บาท
12 SGOT, SGPT ตรวจหาการทำงานของตับ 100 บาท
13 ฺBlood Group ตรวจหาหมู่เลือด 50 บาท
14 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก 100 บาท
15 EKG ตรวจคลื่นหัวใจ 300 บาท
16 ตรวจวัดสายตา ความดันตา และจอประสาทตา 400 บาท
รวม 1930 บาท
ลำดับ อายุตำ่กว่า 35 ปี (เพศชาย-หญิงโสด) ราคา
1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 170 บาท
2 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 บาท
3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท
4 ฺBlood Group ตรวจหาหมู่เลือด 50 บาท
5 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก
6 EKG ตรวจคลื่นหัวใจ 300 บาท
7 ตรวจวัดสายตา ความดันตา และจอประสาทตา 400 บาท
รวม 1110 บาท
ลำดับ อายุตำ่กว่า 35 ปี (เพศหญิงสมรสเเล้ว) ราคา
1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 170 บาท
2 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 90 บาท
3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท
4 ฺBlood Group ตรวจหาหมู่เลือด 50 บาท
5 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก 100
6 EKG ตรวจคลื่นหัวใจ 300 บาท
7 ตรวจวัดสายตา ความดันตา และจอประสาทตา 400 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท
รวม 1210 บาท

หมายเหตุ :
1.หากท่านมีความประสงค์ไม่ตรวจครบตามโปรแกรม ทางโรงพยาบาลต้องเรียกเก็บจำนวนเงินเต็มตามสิทธิในโปรแกรมนั้น ๆ
2.อัตราการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ (เบิกตามสิทธิไม่ได้ ยกเว้นแพทย์สั่งตรวจ)
รายการ Lab พิเศษ :
อุลตร้าซาวด์ (หาความผิดปกติในช่องท้อง) 800 บาท

[error_alert]รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา ชั้น1
โทร.0-73614444 ในวันเวลาราชการ
[/error_alert]