รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีเด่นฯ


webเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมประจำเดือน คปสจ.นราธิวาส และในครั้งนี้นายแพทย์ สรรพงศ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมและเป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสที่มีผลงานผ่านการประเมินในงานต่างๆ โดยมีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับดีเด่น” (ผ่านมาตรฐานระดับดีมากติดต่อกัน 5 ปี) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. รางวัลตรวจประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพงานรังสีวินิจฉัย “ระดับดีเด่น” จากกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ 3. รางวัลประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ QTBC ปีงบประมาณ 2557-2558

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The health care occupational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.