โครงการส่งเสริมสุขภาพตาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช


สภาวะตาบอดของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕0 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.๕๙ และสายตาเลือนรางร้อยละ ๑.๕๗ สาเหตุตาบอดและสายตาเลือนรางที่พบมากที่สุดคือ ต้อกระจก สาเหตุสายตาพิการมากที่สุดคือ มีความผิดปกติของสายตาและไม่มีแว่นตาใส่ โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรในประเทศไทยได้แก่ โรคต้อกระจก, โรคต้อหิน ,โรคจอประสาทตา, โรคตาบอดในเด็กและโรคจอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งโรคกระจกตา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าว และได้กำหนดจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาขึ้นในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของระบบบริการทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค รวมถึงการส่งต่อและการประเมินผลการกำกับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคตาทั้งระบบเพื่อลดอัตราตาบอดในประเทศไทยให้ต่ำกว่า 0.๕0% โดยใช้
แนวทางการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในระบบสาธารณสุข นอกเหนือไปจากการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู ซึ่งจะช่วยลดปัญหาตาบอด สายตาเลือนรางและสายตาพิการลงได้ โดยใช้ศาสตร์การแพทย์ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการดูแลตาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก สามารถปฏิบัติตนได้ถูกวิธีในการการดูแลตาส่งผลให้มีสุขภาพดวงตาที่สมบูรณ์ และเป็นทางเลือกของบุคคลากรของการรักษาและป้องกันโรคนอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวยังเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช อีกด้วย อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์รักษ์ดวงตาวิถีธรรมชาติในการสนับสนุนวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕o คน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – 12 พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pops are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness history. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.