MOIT11 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (โครงการ)


:: รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ ดาวน์โหลด
:: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ฯ ดาวน์โหลด
:: รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดาวน์โหลด
:: รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ดาวน์โหลด
:: ภาพกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ฯ ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ ดาวน์โหลด
:: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ 2566 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ ดาวน์โหลด