Home / ศูนย์ข้อมูลเวชสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลเวชสารสนเทศ

บุคคลภาคนอกที่มาขอข้อมูล

      1.ประวัติการรักษาผู้ป่วยใน ญาติสายตรง(พ่อ/แม่/ลูก/สามี/ภรรยา)
      2.ใบชันสูตรศพ/บาดแผล ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรับ/ส่งข้อมูลอื่นๆ ส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกต้องขอข้อมูลที่ห้องบัตร ทางหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเวชสารสนเทศจะลงลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้