Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสมัพันธ์ทั่วไป

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2561 แผนปฏิบัติการ(โครงการ 2561) แผนงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ปี 2561 แผนงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ 80% ปี 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี

สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์สำนักงาน   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1-5 ปี 2561.4-โครงการ   :: File [PDF] ดาวน์โหลด สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์การแพทย์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินประกันสังคม ประจำปี2561   :: File [PDF] ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปี2561   :: ปรับปรุงซ่อมแซม ดาวน์โหลด   :: ผ้าและเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลด แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน …

Read More »

วิธีดำเนินการมาตรฐาน และแบบฟอร์ม IRB

วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด แบบเสนอเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยเอกสารข้อมูลคำอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย   …

Read More »

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [18/12/2560]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

Read More »

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2560 [30/10/2560]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ] หลักฐานเรื่องที่ 1.1.1-1.1.5 ประจำเดือน ก.ย.60 : [ Download… ]

Read More »