ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6)


:: บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ ดาวน์โหลด
:: นโยบายการยริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด