หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (MOIT12)


:: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนวิถีใหม่ อสม.รวมใจ ห่างไกลโควิด – 19 (MOIT12) ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ 65 ดาวน์โหลด
:: ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 65 ดาวน์โหลด
:: แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการฯ65 ดาวน์โหลด
:: ภาพกิจกรรมในโครงการเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ดาวน์โหลด
:: รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ65 ดาวน์โหลด
:: รายงานการประชุมการจัดทำโครงการ อสม. รวมใจฯ 65 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด