ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนงบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และแผนงบลงทุนเงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


:: เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนงบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และแผนงบลงทุนเงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด