MOIT10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบบประมาณ 2566


:: บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ต.ต.65 – มี.ค.66) ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 – มี.ค.66) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด