MOIT11 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (โครงการ)


:: บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ ดาวน์โหลด
:: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ 2566 ดาวน์โหลด