วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

รูปภาพ1

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลชั้นนำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

ค่านิยม
KOLOK

K : KEEN (ฉลาด หลักแหลม),

O : ORIGINALITY (เร่งสร้างสิ่งใหม่),

L : LOVE PEOPLE (ใส่ใจประชาชน),

O : OPENNESS (เปิดเผย ซื่อสัตย์),

K : KINDNESS (มีเมตตา เห็นอกเห็นใจ)

อัตลักษณ์โรงพยาบาล
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ

เข็มมุ่งประจำปี 2563

1.พัฒนาความเชี่ยวชาญรายโรค
จุดเน้น NCD จุดเน้นราย PCT จุดเน้นภาคีเครือข่าย
1. DM
2. HT
3. STROKE
4. STEMI
5. CKD
1. PIH, PPH
2. DM FOOT
3. PRETERM
4. PERTROCHANTERIC FX.
5. CATARACT, DR
: NCD+VACCINE
1. DM
2.HT
3. STROKE.
4. STEMI
5. CKD
6. Vaccination
2.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 2P SAFETY : Patient Safety Goals & Personnel Safety Goals
3.SMART HOSPITAL

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาระบบบริหารด้วยเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบาย 4.0

ดาวน์โหลด : [ แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก 2562 ที่นี่ ] =:  Download ..