Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ (page 10)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

           ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียด :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม  2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2562 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน  2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาจอดรถสิริเวชยาน จำนวน 1 รายการ

:: ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาจอดรถสิริเวชยาน     [ รายละเอียด … ]

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างทาสีภายใน ภายนอกอาคาร รพ.สต. และรั้วทั้ง 4 ด้าน

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 จ้างทาสีภายใน ภายนอกอาคาร รพ.สต. และรั้วทั้ง 4 ด้าน :: จ้างทาสีภายใน ภายนอกอาคาร รพ.สต.และรั้วทั้ง 4 ด้าน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน :: ปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพร้อมหลังคา จำนวน 1 รายการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพร้อมหลังคา จำนวน 1 รายการ :: ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินพร้อมหลังคา ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ :: ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »