Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ :: จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกันยายน 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ เป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ เป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง :: ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย :: เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ภาวะวิกฤติรวมศูนย์ 8 เตียง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ภาวะวิกฤติรวมศูนย์ 8 เตียง :: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ภาวะวิกฤติรวมศูนย์ 8 เตียง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนสิงหาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกรกฎาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมิถุนายน 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด  

Read More »