Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกรกฎาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกรกฎาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมิถุนายน 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม ปี2563

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 2563 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด  

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: เอกสารผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »