Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด :: ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด :: เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เสื้อกันรังสี จำนวน 8 ตัว

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เสื้อกันรังสี จำนวน 8 ตัว :: เสื้อกันรังสี ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำาระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง :: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร :: เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ดังนี้ :: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ :: ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด …

Read More »

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

           โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือใช้งานนาน เป็นพัสดุที่หมดความจาเป็น หมดประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้งาน ถ้าหากใช้ต่อไปทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป :: การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »