Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2562 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงหน่วยขาเทียม

:: ปรับปรุงหน่วยขาเทียม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ดาวน์โหลดเอกสาร … ]

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ดาวน์โหลดเอกสาร … ]

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 11 เตียง [ ดาวน์โหลดเอกสาร … ]

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องตัดเฝือก จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องตัดเฝือก จำนวน 1 เครื่อง [ ดาวน์โหลดเอกสาร … ]

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2561

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2562 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชิลเลอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชิลเลอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: จ้างซ่อมชิลเลอร์ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »