Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2562

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน เดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

:: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

:: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

:: มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

:: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

:: มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

:: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 26562 ดังรายละเอียด :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 2562

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 26562 ดังรายละเอียด :: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน  2562 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »