Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 รายการ

:: หลังคาเอนกประสงค์คลุมลานจอดรถยนต์  [ รายละเอียด …] :: เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด  [ รายละเอียด …] :: เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง  [ รายละเอียด …] :: เคร่ืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  [ รายละเอียด …] :: เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …] :: เคร่ืองช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ชุดหัวจ่อเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์  [ รายละเอียด …] :: เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …] :: หม้อต้มแผ่นความร้อน [ รายละเอียด …] :: หม้อแช่พาราฟิน  [ รายละเอียด …] :: เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า  [ …

Read More »

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการและเผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

:: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ  [ รายละเอียด …] :: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  [ รายละเอียด …]

Read More »

เอกสารโครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้และโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้   [รายละเอียด …] โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า เครื่องคัดกรองการได้ยินและเตียงประดับ 3ไก รายการละ 1

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  [รายละเอียด …]

Read More »