Home / ITA (page 5)

ITA

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (EB24)

:: บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลด :: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลด :: คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ ดาวน์โหลด :: รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564

:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (EB8)

:: ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร/แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ ดาวน์โหลด

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 (EB10)

:: คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือ/รายงาน) ดาวน์โหลด

Read More »

แผนงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)และงบ UC ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

:: งบลงทุนเงินUC ดาวน์โหลด :: งบลงทุนเงินบำรุง+UC ปี64 ดาวน์โหลด :: งบลงทุนเงินบำรุงการแพทย์64 ดาวน์โหลด :: งบลงทุนเงินบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน ปี64 ดาวน์โหลด :: งบลงทุนเงินบำรุงคอมพิวเตอร์ปี64 ดาวน์โหลด :: งบลงทุนเงินบำรุงสิ่งก่อสร้างปี64 ดาวน์โหลด …

Read More »

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (EB16)

:: บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 2564 ดูภาพ :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เจตจำนงสุจริต) ดาวน์โหลด  

Read More »

การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (EB1)

:: กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (กรอบแนวทางฯ) ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความกำหนดให้เผยแพร่ข้อมูล ดาวน์โหลด :: รายงานผลการติดตามกาดำเนินงานเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าวเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รายงานผลการดำเนินงานฯ) …

Read More »

โครงการ “กินอยู่อย่างไรห่างไกล Stroke” ชุมชนโต๊ะลือเบ (EB5 – EB7)

:: อนุมัติโครงการกินิยู่อน่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด :: หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด

Read More »

ประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต (EB22)

:: หนังสือประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม EB22 ดาวน์โหลด :: รูปประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน EB22 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »

กิจกรรมกลุ่มบริหารความโปร่งใส่ (EB19)

:: ข้อกำหนดการดำเนินการของกลุ่มบริหารความโปร่งใส ดาวน์โหลด :: คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบริหารความโปร่งใส ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมกลุ่มบริหารความโปร่งใส ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

Read More »