Home / ITA (page 4)

ITA

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2564 (EB18)

:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ64 และ แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 64 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปี 2564 ดาวน์โหลด …

Read More »

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2564 (EB19)

:: บันทึกข้อความเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2564 ดาวน์โหลด

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2564 (EB11)

:: บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ …

Read More »

ชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี2564 (EB23)

:: บันทึกข้อความการจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 ดาวน์โหลด :: ประกาศแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 …

Read More »

แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (EB15)

:: บันทึกข้อความประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูป/สิ้นเปลือง ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทคงรูป/สิ้นเปลือง ปี 2564 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความแจ้งเวียน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ปี 2564 (EB 14)

:: บันทึกข้อความลงนามประกาศปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 64 ดาวน์โหลด :: แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ/การยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ปี 2564 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ (EB12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

:: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ/โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมโครงการฯ ดาวน์โหลด :: รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด :: รายงานติดตามประเมินผลโครงการฯ ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมกินอยู่อย่างไร …

Read More »

มาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ปี 2564 (EB7)

:: บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน ปี 2564″ ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความแจ้งเวียน มาตรการการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลด :: ประกาศกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลด :: มาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมชี้แจงมาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด :: …

Read More »

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปีงบประมาณ 2564 (EB22)

:: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ดาวน์โหลด :: รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ดาวน์โหลด :: รายงานผลการจัดกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุไหงโกลก ประจำปี 2564 (EB6)

:: บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 64 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล64 ดาวน์โหลด :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.สุไหงโกลก ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »