Home / ITA (page 2)

ITA

การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 (MOIT11)

:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค. 65) ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. …

Read More »

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (MOIT14)

:: บันทึกข้อความประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด :: แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด :: ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร/ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน (MOIT13)

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศและแจ้งเวียน ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาศต่างๆ ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ดาวน์โหลด :: มาตการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค …

Read More »

การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปี 2565 (MOIT22)

:: บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลด :: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลด :: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปี 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1

:: บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560(MOIT4)

:: บันทึกข้อความแจ้งเวียน ดาวน์โหลด :: ประกาศสำนักปลัดฯว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (MOIT 1)

:: บันทึกข้อความลงนามมในคำสั่งฯ ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (แนวทางฯ) ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ/รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานผลการกำกับติดตามฯ) …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

:: คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

:: เอกสาร มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

:: เอกสาร มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »