Home / ITA / ITA2562

ITA2562

ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (โครงการ)

ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (โครงการ) :: บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด :: รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานสรุปผลการจัดประชุมเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

:: สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ :: แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »