Home / ITA

ITA

การอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 (EB21)

:: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ดาวน์โหลด :: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ/รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก [EB08]

:: ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย [EB 9]

:: ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด :: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมขออนุมัติจัดอบรม ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินการฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564) (EB20)

:: บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่/แจ้งเวียน ดาวน์โหลด :: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 (EB19)

:: หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 64 ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 64 ดาวน์โหลด :: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ปี 64 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2564 (EB18)

:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ64 และ แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 64 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปี 2564 ดาวน์โหลด …

Read More »

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2564 (EB19)

:: บันทึกข้อความเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2564 ดาวน์โหลด

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2564 (EB11)

:: บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ …

Read More »

ชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี2564 (EB23)

:: บันทึกข้อความการจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 ดาวน์โหลด :: ประกาศแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 ดาวน์โหลด :: แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2564 …

Read More »