Home / ITA

ITA

การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT21)

:: 1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด :: 1.2โครงการ ดาวน์โหลด :: 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง …

Read More »

การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (MOIT 9)

:: ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก (MOIT 8)

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2565 (MOIT19)

:: บันทึกข้อความกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนประจำปี 2565 ของหน่วยงาน (MOIT18)

:: หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 65 ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด :: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (MOIT17)

:: บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนฯ65 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ65 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ65 (แบบฟอร์มที่ 2) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (MOIT16)

:: บันทึกข้อความเสนอแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 65 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 65 ดาวน์โหลด :: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปี 65 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ …

Read More »

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2565 (MOIT20)

:: บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด :: รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด :: รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร การให้ หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ …

Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (MOIT 8 )

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร (MOIT 7)

:: หนังสือเวียนประกาศมาตรการการมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด :: หนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มภารกิจรับทราบ ดาวน์โหลด :: ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »