Home / ITA

ITA

MOIT13 การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

:: แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด :: หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด :: คำสั่งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ดาวน์โหลด :: รายงานการประชุมคณะะกรรมการ PTC ดาวน์โหลด

Read More »

MOIT 22 แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

:: บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการคป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ปี 2566 ดาวน์โหลด :: คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

MOIT12 มาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ ปีงบประมาณ 2566

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศมาตรการฯและแจ้งเวียนมาตรการ ปี 2566 ดาวน์โหลด :: ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ปี 2566 ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ดาวน์โหลด :: มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ …

Read More »

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ 2566

:: บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลด :: ประกาศแจ้งเวียนหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ฯ ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด :: เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด :: เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 …

Read More »

การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (MOIT4)

:: บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ฯ ดาวน์โหลด :: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด :: คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด …

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (MOIT3)

:: บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด :: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT21)

:: 1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด :: 1.2โครงการ ดาวน์โหลด :: 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด :: 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง …

Read More »

การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (MOIT 9)

:: ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก (MOIT 8)

:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2565 (MOIT19)

:: บันทึกข้อความกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »