Home / ITA

ITA

รายงานสรุปผลการจัดประชุมเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

:: สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ดาวน์โหลด :: ภาพกิจกรรมประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

Read More »

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ :: แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

:: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

:: มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

:: มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561

:: ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »