Home / ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

รพ.สุไหงโก-ลกร่วมกับสสจ.นราธิวาสและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้(2 เมษายน 2558)โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์ แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวนผู้ป่วย 100ตา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายแพทย์ศุภชัย …

Read More »

Running Team for health Sungaikolok Hospital 2015

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรม Running Team for health โดยมีเจ้าหน้าในโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแข่งขันวิ่งรอบโรงพยาบาล [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »

มหกรรม Sport Day… Sport Night Sungaikolok Hospital 2015

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม Sport Day Sport Night โดยมีการเเข่งขันกีฬาสี ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตและกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีกำลังใจใจพร้อมในการทำงานด้านสุขภาพต่อไป [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen …

Read More »

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจชาวสาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเยี่ยมให้กำลังใจชาวสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประจำตำบลในเครือข่ายโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นกำลังให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการทำงาน [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles …

Read More »

ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมทำโครงการจิตอาสา (CSR) บริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอสุไหงโกลก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมทำโครงการจิตอาสา (CSR) เพื่อร่วมบริจาคเเละให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ณ โรงเรียนเทศบาล 1,3 และ 4 [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen …

Read More »

ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก…ร่วมทำพิธีถวายพระพรสดุดีมหาราชา

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๘๗ พรรษา) ณ บริิเวณ อาคารด้านหน้าโรงพยาบาลสไหงโก-ลก Sure thing you’ve seen the articles saying that not …

Read More »

โครงการส่งเสริมสุขภาพตาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

สภาวะตาบอดของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕0 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.๕๙ และสายตาเลือนรางร้อยละ ๑.๕๗ สาเหตุตาบอดและสายตาเลือนรางที่พบมากที่สุดคือ ต้อกระจก สาเหตุสายตาพิการมากที่สุดคือ มีความผิดปกติของสายตาและไม่มีแว่นตาใส่ โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรในประเทศไทยได้แก่ โรคต้อกระจก, โรคต้อหิน ,โรคจอประสาทตา, โรคตาบอดในเด็กและโรคจอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งโรคกระจกตา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าว และได้กำหนดจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาขึ้นในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของระบบบริการทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย …

Read More »

ประเมิน TMI ครั้งที่ 1 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีโอกาส ได้รับการได้รับการปรึกษากิจกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศ ในโครงการร่วมพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยคณะอาจารย์จากสมาคมเวชสารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากการใช้แบบประเมินตนเอง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จากนั้น นำมาพัฒนาตามแนวทางของมาตรฐานที่กำหนด โดยทีมคณะกรรมการ IM ของโรงพยาบาล ซึ่งนพ. พรประสิทธิ์ จันทระ …

Read More »

พิธีเปิด…ศูนย์เพื่อนใจวัยTeen ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช

พิธีเปิด…ศูนย์เพื่อนใจวัยTeen ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช นที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยนายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

งาน “วันล้างมือโลก” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

งาน “วันล้างมือโลก” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยคณะกรรมการ IC วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก(Global hand washing day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนทั่วโลกเห็นความสำคัญของการล้างมือ Sure thing you’ve seen the articles …

Read More »