Home / สไลด์อบรม

สไลด์อบรม

วิธีดำเนินการมาตรฐาน และแบบฟอร์ม IRB

วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด แบบเสนอเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยเอกสารข้อมูลคำอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม   :: File [PDF] ดาวน์โหลด   :: File [WORD] ดาวน์โหลด เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย   …

Read More »

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงานมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  [ download file… ]

Read More »

เอกสารอบรม 9 โรค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1 CKD Nurse โหลดเอกสาร 2 COPD and Asthma for you โหลดเอกสาร 3 PPH-b โหลดเอกสาร 4 STEMI สอน 22-23 โหลดเอกสาร 3 ความดันโลหิตสูง โหลดเอกสาร 5 เบาหวาน โหลดเอกสาร 6 สอน Fracture Femur พย.59 โหลดเอกสาร 7 Stroke โหลดเอกสาร 8 Preterm โหลดเอกสาร 9 COLON CANCER โหลดเอกสาร 10 Cataract โหลดเอกสาร

Read More »