Home / กิจกรรมสุขภาพ (page 2)

กิจกรรมสุขภาพ

รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง

รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจำสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗) ๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ       ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2557) พบผู้ป่วย …

Read More »

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗) ๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ       ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 14 ตุลาคม ๒๕๕๗ ในประเทศที่มี …

Read More »

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคEbola[1]

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคEbola ประเทศไทย 2557 สำนักระบาดวิทยา | กรมควบคุมโรค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2557

1. สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2557       ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 – 25 กรกฎาคม 2557 รายงานผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินี …

Read More »

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ประเทศเกาหลีใต้ และอื่นๆ รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 22 (30 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] Sure thing you’ve seen …

Read More »

รายงานประเมินสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

รายงานประเมินสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ทั้งสถานการณ์ในต่างประเทศ สถานการณ์ในประเทศไทย ประเมินความเสี่ยง และมาตรการที่สำคัญ อ่านรายละเอียดเเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย (ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2558) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] Sure thing you’ve seen the …

Read More »

สถานการณ์โรค…ในปัจจุบัน

[รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม ๒๕๕๗)…] [รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง ประจำสัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 – 19 ตุลาคม …

Read More »

สถานการณ์โรคระบาด…Ebola!!

[Ebola virus disease, West Africa – update 25 July 2014…] [สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศ โรคไข้เลือดออกอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2557…] [แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง …

Read More »