ประกาศการชึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบนริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]