การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2565 (MOIT19)


:: บันทึกข้อความกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด