การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 (MOIT11)


:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค. 65) ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 มี.ค. 65) ดาวน์โหลด
:: รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด