ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]