ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]