การอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 (EB21)


:: บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ/รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด