หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย [EB 9]


:: ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
:: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมขออนุมัติจัดอบรม ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการดำเนินการฯ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด