การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564) (EB20)


:: บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่/แจ้งเวียน ดาวน์โหลด
:: คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด