ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2564 (EB11)


:: บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด