แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (EB15)


:: บันทึกข้อความประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูป/สิ้นเปลือง ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทคงรูป/สิ้นเปลือง ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความแจ้งเวียน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด