โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ (EB12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน)


:: บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ/โครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด
:: รายงานการประชุมโครงการฯ ดาวน์โหลด
:: รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด
:: รายงานติดตามประเมินผลโครงการฯ ดาวน์โหลด
:: ภาพกิจกรรมกินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานผลโครงการฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่ ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการเลือกโครงการ/ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด