มาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ปี 2564 (EB7)


:: บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน ปี 2564″ ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความแจ้งเวียน มาตรการการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลด
:: ประกาศกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลด
:: มาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด