นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุไหงโกลก ประจำปี 2564 (EB6)


:: บันทึกข้อความขออนุมัตินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 64 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล64 ดาวน์โหลด
:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.สุไหงโกลก ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด