สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2563


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2563

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด