รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (EB8)


:: ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร/แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ ดาวน์โหลด