การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (EB1)


:: กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (กรอบแนวทางฯ) ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความกำหนดให้เผยแพร่ข้อมูล ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการติดตามกาดำเนินงานเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าวเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รายงานผลการดำเนินงานฯ) ดาวน์โหลด