สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก