สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ปี2563


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนสิงหาคม 2563

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด